بازی ها, کد تقلب بازیها

ترینر و کد نسوزکننده بازی Palworld Trainer

ترینر و کد نسوزکننده بازی Palworld Trainer

46 Options · Game Version:   Early Access+ · Last Updated: 2024.01.24

 

OPTIONS

Num 1 – God Mode/Ignore Hits
Num 2 – Lock Health
Num 3 – Infinite Shield
Num 4 – Max Food
Num 5 – Infinite Stamina
Num 6 – Stealth Mode 
Num 7 – Perfect Body Temperature
Num 8 – 100% Pal Capture Rate
Num 9 – 100% Rare Pal Spawn Rate
Num 0 – 100% Drop Rate
Num . – Drop Item Multiplier
Num * – Super Damage/One Hit Kills 
Num + – Damage Multiplier 
Num – – Defense Multiplier

Ctrl+Num 1 – Edit Money 
Ctrl+Num 2 – Edit Items Amount 
Ctrl+Num 3 – Zero Weight 
Ctrl+Num 4 – Infinite Equipment Durability 
Ctrl+Num 5 – Food Won’t Spoil
Ctrl+Num 6 – No Crafting Material Requirements 
Ctrl+Num 7 – No Building Material Requirements 
Ctrl+Num 8 – Fast Crafting & Building
Ctrl+Num 9 – Freeze Daytime
Ctrl+Num 0 – Time Pass Speed
Ctrl+Num. – Set Game Speed

Alt+Num 1 – Pal: Lock Health
Alt+Num 2 – Pal: Max Food
Alt+Num 3 – Pal: Max San
Alt+Num 4 – Pal: Infinite Stamina
Alt+Num 5 – Pal: Instant Skill Cooldown
Alt+Num 6 – Infinite Ammo/No Reload
Alt+Num 7 – Instant Weapon Cooldown 
Alt+Num 8 – Infinite Exp 
Alt+Num 9 – Exp Multiplier 
Alt+Num 0 – Edit Stat Points
Alt+Num . – Edit Technology Points
Alt+Num + – Edit Ancient Technology Points
Alt+Num – – Set Player Speed
Alt+Num / – Set Movement Speed
Alt+Num * – Set Jump Height

Edit Player Stats

Shift+F1 – Edit Max Health
Shift+F2 – Edit Max Shield
Shift+F3 – Edit Max Food
Shift+F4 – Edit Max Stamina
Shift+F5 – Edit Work Speed
Shift+F6 – Edit Max Weight

دیدگاهتان را بنویسید